Σταϊκούρας: Στόχος μας είναι η μακροπρόθεσμη, πράσινη, βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την παρουσίαση της Στρατηγικής Ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή παρουσίαση με τίτλο: «Στρατηγική για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα», η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και την συμμετοχή σας.

Η σημερινή παρουσίαση έχει ως στόχο να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο και να αναδείξει τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών για την ανάπτυξη αυτού του – κρίσιμης σημασίας – τομέα για την εθνική οικονομία.

Χάρη στις πρωτοβουλίες αυτής της Κυβέρνησης, οι επενδυτές εμπιστεύονται ξανά τη χώρα μας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών έχει καταγράψει, από τις αρχές του 2023, τις υψηλότερες αποδόσεις μεταξύ όλων των διεθνών δεικτών, ενώ τα spreads των ελληνικών ομολόγων έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρωζώνη από την έναρξη των αυξήσεων επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Ιούλιο του 2022.

Σε αυτό το θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία και την κεφαλαιαγορά, προστίθεται και ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Στρατηγική που εδραιώνει ένα κλίμα αξιοπιστίας, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, και το οποίο οδηγεί στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων.

Η ανάπτυξη της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Ν.Α. Ευρώπη.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Προτού αναφερθώ στα βασικά σημεία της Στρατηγικής για την ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς, υπενθυμίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά δράσεων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα:

1ον. Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση κανόνων που, μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες.

 

2ον. Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της οργανωτικής της αναδιάρθρωσης, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής, με σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και της κυβερνο-ασφάλειας.

Το έργο αυτό θα συντελέσει, ουσιαστικά, στην ακόμα πιο αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

 

3ον. Νομοθετήσαμε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Μέσω του συγκεκριμένου Νόμου μεταρρυθμίζεται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού».

Στόχος του αποτελεί η παροχή της δυνατότητας στο «Συνεγγυητικό» να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

4ον. Αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διαμορφώσουμε Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι η ουσιαστική αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην Κεφαλαιαγορά.

 

Στο πλαίσιο αυτό και επιπρόσθετα των ανωτέρω δράσεων, το Υπουργείο Οικονομικών έλαβε τεχνική βοήθεια – από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, για την οποία θα γίνει λόγος στη σημερινή εκδήλωση.

Τεχνική βοήθεια που υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς έχει διαμορφωθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με τους ίδιους φορείς, και άλλους εμπλεκόμενους, θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής.

Η στρατηγική αυτή αποτελείται από 6 βασικούς πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις.

Οι πυλώνες είναι οι εξής:

  • Ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης.
  • Θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κριτηρίων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) των επιχειρήσεων.
  • Απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για ενίσχυση της ζήτησης στην ελληνική Κεφαλαιαγορά.
  • Προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας.
  • Θέσπιση φορολογικών κινήτρων:

Έχουμε ήδη ανακοινώσει ως Κυβέρνηση ότι δρομολογούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από 1/1/2024:

  • Με τη σημαντική μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στο 0,2% (από 0,5%).
  • Με τη μείωση κατά 50% στον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στο 0,1% (από 0,2%).
  • Με την εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρικών ομολόγων για όλους τους τύπους επενδυτών (εγχώριους και ξένους).
  • Με τα κίνητρα εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών εισαγωγής, π.χ. με έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από τον φόρο.

 

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει θερμά και συμμετέχει ενεργά στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, παράλληλα με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, ως βήματα απαραίτητα για την επαρκή χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα των αυξημένων επενδυτικών αναγκών που δημιουργεί η μεγάλη πρόκληση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά και των αναγκών αναζήτησης εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης της οικονομίας.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σας παρουσίασα, συνοπτικά, τι έχουμε κάνει και τι προτιθέμεθα να κάνουμε το προσεχές διάστημα, δηλαδή τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκδήλωση και συνέβαλαν καθοριστικά στη σύνταξη της στρατηγικής, θα εξειδικεύσουν και θα παρουσιάσουν στο κοινό τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί, και παράλληλα θα προβάλουν το έργο τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύει, εμπράκτως, για ακόμα μία φορά, ότι κινείται βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου για την ενίσχυση όλων των τομέων της ελληνικής οικονομίας, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη πράσινη, βιώσιμη, διατηρήσιμη ανάπτυξή της.

Best Of

Η (ανεξήγητη) προβολή του Ανδρέα Λοβέρδου από τα συστημικά ΜΜΕ

Στις φετινές ευρωεκλογές, ένα από τα... παράδοξα που βιώνουμε...

Ο Τσίπρας, η Δούρου και ο Παππάς έχουν να πουν κάτι για το φλερτ Κασσελάκη με την Κωνσταντοπούλου;

Το φλερτ του Στέφανου Κασσελάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου...

Αναζητείται… παρκάρισμα του Μαργαρίτη Σχοινά σε ΔΕΚΟ

Πηγή: OneVoice Γράφει το «Βαθύ Λαρύγγι»   Από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στον...

Κωστής Χατζηδάκης: Ακολουθούμε έναν δρόμο κοινής λογικής

Την προκήρυξη διαγωνισμών για την αξιοποίηση των ακινήτων του...

Newsletter

spot_img

Δείτε επίσης...

Μεγάλος νικητής του ΛΟΤΤΟ στη Θεσσαλονίκη θα εισπράττει 10.000 ευρώ κάθε μήνα για 10 χρόνια

 Προέβλεψε σωστά τους 6 αριθμούς της χθεσινής κλήρωσης Δέκα...

Οι Αμερικανοί ποντάρουν και πάλι στον Γκαντζ, για να… απαλλαγούν από τον Νετανιάχου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανικός παράγοντας...

Η (ανεξήγητη) προβολή του Ανδρέα Λοβέρδου από τα συστημικά ΜΜΕ

Στις φετινές ευρωεκλογές, ένα από τα... παράδοξα που βιώνουμε...

Θανάσης Αυγερινός: Τα… παπαγαλάκια και η προετοιμασία της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Του Λάζαρου Καλλιανιώτη Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο...

Ο Τσίπρας, η Δούρου και ο Παππάς έχουν να πουν κάτι για το φλερτ Κασσελάκη με την Κωνσταντοπούλου;

Το φλερτ του Στέφανου Κασσελάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου...
Υστερόγραφα Team
Υστερόγραφα Team
Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Μεγάλος νικητής του ΛΟΤΤΟ στη Θεσσαλονίκη θα εισπράττει 10.000 ευρώ κάθε μήνα για 10 χρόνια

 Προέβλεψε σωστά τους 6 αριθμούς της χθεσινής κλήρωσης Δέκα χιλιάδες λόγους για να γιορτάζει κάθε μήνα έχει ένας τυχερός παίκτης του ΛΟΤΤΟ στη Θεσσαλονίκη,...

Οι Αμερικανοί ποντάρουν και πάλι στον Γκαντζ, για να… απαλλαγούν από τον Νετανιάχου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανικός παράγοντας ρισκάρει. Η ουσιαστική διαφορά με τις προηγούμενες δεκαετίες είναι ότι, οι τρέχουσες εκδοχές της υπερδύναμης,...

Η (ανεξήγητη) προβολή του Ανδρέα Λοβέρδου από τα συστημικά ΜΜΕ

Στις φετινές ευρωεκλογές, ένα από τα... παράδοξα που βιώνουμε ως πολίτες και τηλεθεατές, είναι η... ανεξήγητη προβολή του Ανδρέα Λοβέρδου και του κόμματός του. Ο...