• 31 Μαΐου, 2020

Σταθάκης: Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις στη χωροταξία – γέφυρα ανάπτυξης για τουρισμό βιομηχανία

 

Τον κομβικό ρόλο σειράς μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζουν σειρά τομέων της οικονομίας, από τη βιομηχανία μέχρι τον τουρισμό ιδιαίτερα στα πεδία της χωροταξίας και της ενέργειας, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης μιλώντας σήμερα σε ημερίδα με θέμα «Ελληνική Βιομηχανία και τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ» που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας.

«Προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις που λύνουν χρόνια προβλήματα, κακοδαιμονίες δεκαετιών που ταλαιπωρούσαν πολίτες και επιχειρήσεις», σημείωσε, όπως: η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η κύρωση και ανάρτηση δασικών χαρτών, το ΠΔ για τις χρήσεις γης, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια από τους δήμους που απαιτούνται για την εκπόνηση και αναθεώρηση των πολεοδομικών σχεδίων της χώρας, η επιτάχυνση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (Βιομηχανία, Τουρισμός, ΑΠΕ, Ορυκτές Πρώτες Ύλες, Ιχθυοκαλλιέργεια), η ενθάρρυνση της δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, ο μετασχηματισμός των περιοχών άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης, η προσαρμογή της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας στους ευρωπαϊκούς κανόνες που είναι οι αυστηρότεροι διεθνώς (π.χ. διαχείριση υδάτινων πόρων, θαλάσσια Natura, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κλπ).

Go digital στη χωροταξία

Αναπόσπαστο τμήμα μιας ενιαίας και συνεκτικής χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής είναι η ψηφιοποίηση λειτουργιών, για τον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών  (όπως, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση οικοδομικών αδειών (e-άδειες) και το ηλεκτρονικό σύστημα e-πολεοδομία), στην προοπτική όλες οι ενέργειες να γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο αυτό την Παρασκευή με απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Βορείου Αιγαίου, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Βορείου Αιγαίου

Ουσιαστικά είναι άλλο ένα βήμα στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού με την σύνταξη των περιφερειακών σχεδίων που ήδη έχουν εγκριθεί. 

Σημειώνεται, ότι όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μια νησιωτική περιφέρεια, που παρουσιάζει τα δομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου (απομόνωση γεωγραφικής θέσης, δυσκολίες πρόσβασης και διασύνδεσης λειτουργιών). Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από ένα καθεστώς «διπλής περιφερειακότητας» ως παραμεθόριος περιοχή τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Επιπλέον, οι προσφυγικές ροές από την Τουρκία στην Ελλάδα και η διαμονή του προσφυγικού πληθυσμού στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για απόκτηση κατάλληλων δομών και υπηρεσιών και την ενίσχυση τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.

Σημαντική εξέλιξη για την ενεργειακή αναβάθμισης της Περιφέρειας είναι η σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που θα αξιοποιούν τους πλούσιους πόρους της περιοχής (αιολικό δυναμικό, ήλιος, κύματα, βιομάζα-βιοαέριο, γεωθερμία κ.λπ.) και θα οδηγούν σε σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τις οχλούσες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (δημιουργία υβριδικών συστημάτων). Ιδιαίτερα η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

1. Προτεραιότητες του ΠΧΠ Βορείου Αιγαίου:

•             Η αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας ως «σταυροδρόμι» θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίοι διατρέχουν το Αιγαίο Πέλαγος, η ενίσχυση της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής συνοχής.

•             Η ισόρροπη ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας με έμφαση στην παράλληλη ανάπτυξη και την αλληλοϋποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία), του τουρισμού και της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας.

•             Η προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών, συμπεριλαμβανομένου του Τοπίου, που αποτελούν τον πλέον πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο της Περιφέρειας, τον πυρήνα της κοινωνικής και πολιτιστικής της ταυτότητας και τον συνδετικό ιστό για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

•             Η διάρθρωση και οργάνωση του οικιστικού δικτύου ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η αξιοποίηση των αστικών κέντρων της Περιφέρειας ως αναπτυξιακών πόλων και η δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος, σε κρίσιμους αναπτυξιακά τομείς (έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία) αναμένεται να βελτιώσει την συνολική αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας. 

•             Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η καταπολέμηση της φτώχειας Στόχος είναι τόσο η καταπολέμηση όσο και η πρόληψη των φαινομένων της φτώχειας, που έχουν προκύψει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης καθώς και της απομόνωσης των μικρών νησιών και των εσωτερικών ζωνών στα μεγαλύτερα νησιά. 

•             Η χωρική ρύθμιση του θαλάσσιου χώρου, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξή του σε παραγωγικό πόρο (αλιεία, πράσινη ενέργεια, τουρισμός), μεταφορικό δίαυλο και πολιτιστικό πόρο (ενάλιες αρχαιότητες, πεδίο ανάπτυξης αθλημάτων και αγώνων, κ.λπ.). 

2. Το χωρικό πρότυπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης είναι: 

Η Περιφέρεια επηρεάζεται άμεσα από ένα πλέγμα θαλάσσιων μεταφορικών αξόνων, οι οποίοι έχουν εν δυνάμει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Οι άξονες αυτοί είναι:

•             Ο άξονας Βορρά-Νότου, συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με την Περιφέρεια, με κύριες πύλες εισόδου τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, διατρέχει κατά τον διαμήκη άξονά της την Περιφέρεια και οδεύει παράλληλα με τις ακτές της Μικράς Ασίας, περιλαμβάνει τα Δωδεκάνησα και καταλήγει στην Κύπρο. 

•             Ο άξονας Ανατολής-Δύσης εμφανίζει δυο κλάδους: Ο πρώτος κλάδος ενώνει την Περιφέρεια Β. Αιγαίου με τον Πειραιά και διασχίζει το Νότιο Αιγαίο μέσω Σύρου. Ο δεύτερος κλάδος συνδέει την Περιφέρεια απευθείας με το λιμάνι της Κύμης, και μέσω του οδικού άξονα Κύμης-Χαλκίδας-Θήβας-Ιτέας-Αντίρριου δημιουργεί πρόσβαση προς την Δυτική Ελλάδα. 

Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης είναι:  

Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης για την Περιφέρεια είναι η Μυτιλήνη και η πόλη της Χίου. Οι πρωτεύουσες των άλλων μεγάλων νησιών και των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων (Βαθύ, Μύρινα, Αγ. Κήρυκος) αποτελούν δευτερεύοντες περιφερειακούς πόλους. Η σύνδεση -και εξάρτηση- μεταξύ τους σήμερα είναι σχεδόν αποκλειστικά ακτινωτή, με κέντρο τη Μυτιλήνη, με εξαίρεση τον Άγιο Κήρυκο, ο οποίος συνδέεται με το Βαθύ αμεσότερα από ό,τι με την Μυτιλήνη. Προκειμένου να αυξηθεί η επιρροή των ενδοπεριφερειακών πόλων ανάπτυξης, προωθείται και η κυκλική σύνδεσή τους, παράλληλα με την ακτινωτή, η οποία θα βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους χωρίς την απαραίτητη μεσολάβηση της πρωτεύουσας της Περιφέρειας.

Υστερόγραφα Team

Υστερόγραφα Team

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Διαβάστε Ακόμα...