• 20 Ιανουαρίου, 2021

Η Τράπεζα της Ελλάδας απέρριψε το αίτημα της Euroins Insurance Group AD για την απόκτηση του 100% της Credit Agricole

Η απόφαση πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση 296/21.01.2019 της Επιτροπής Πιστωτικών Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ και αιτιολογήθηκε ως εξής:

«1. Το επιχειρηματικό υπόδειγμα και η στρατηγική ανάπτυξης του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον εξωτερικό δανεισμό ως και σε ενδοομιλικές μεταξύ των εταιρειών του εν λόγω Ομίλου συναλλαγές. Η εν λόγω στρατηγική, αντί να στραφεί στη διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων, με την αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων των τελευταίων ετών της μεγαλύτερης επένδυσης του Υποψήφιου Αγοραστή, δηλαδή της θυγατρικής του ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζημιών στην Ρουμανία με την επωνυμία «Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A.», εστράφη κατά μη συνετή, κατά την κρίση μας, επιλογή διακυβέρνησης στην εισαγωγή του Υποψήφιου Αγοραστή σε νέες, μη ώριμες και θεσμικά μη ισοδύναμες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλιστικές αγορές, γεγονός που συνεπάγεται την μη ικανοποίηση του κριτηρίου της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 12.3 και 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017,

2. Ο συνολικός δανεισμός του Υποψήφιου Αγοραστή, του Ομίλου στον οποίο ανήκει και των μετόχων αυτού, δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής χρηματοοικονομικής πίεσης για την εξυπηρέτηση των ληφθέντων δανείων, οι οποίες εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον Υποψήφιο Αγοραστή αλλά και τους μετόχους του για την παροχή μακροχρόνιας στήριξης στην υπό εξαγορά Εταιρεία, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ασφαλίσεων ζωής που η τελευταία έχει αναλάβει, ώστε και εξ αυτού του λόγου να μην ικανοποιείται επίσης το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3, 12.9 και 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01), στις οποίες ωσαύτως παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017,

3. Η ανεπιφύλακτη παροχή εγγύησης μεγάλου ποσού του Υποψήφιου Αγοραστή προς τον βασικό του μέτοχο, «Eurohold Bulgaria AD», για τα ομόλογα εκδόσεως του τελευταίου, το ποσό των οποίων χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Υποψήφιου Αγοραστή, άγουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 2015/35, τον Υποψήφιο Αγοραστή σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, ώστε και για τον λόγο αυτόν να μην ικανοποιείται το κριτήριο της χρηματοοικονομικής ευρωστίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ. 11αγ) του νόμου 4364/2016, λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων12.3, 12.9 και 13.7 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) στις οποίες ως ανωτέρω παραπέμπει το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017,

4. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία στις δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, δηλαδή των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά Εταιρείας, πράγμα το οποίο συμπεραίνεται και από το πρόγραμμα δραστηριότητας που υπέβαλε για την τελευταία στην Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο σε συνδυασμό με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας, δεν παρίσταται ρεαλιστικό και ως εκ τούτου δεν διασφαλίζει το μέλλον και την υγιή προοπτική της Εταιρείας, ώστε επιπλέον και εξ αυτού του λόγου να μην ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 43 παρ. 11αγ) του ν. 4364/2016, σε συνδυασμό με την παράγραφο 13.8 των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) (JC/GL/2016/01) κατά παραπομπή από το άρθρο 7 της ΠΕΕ 120/2017».

Με βάση τα παραπάνω η ΕΠΑΘ αποφάσισε ότι:

«Απορρίπτεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4364/2016, η προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της ασφαλιστικής επιχείρησης CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ από την εταιρεία EUROINS INSURANCE GROUP AD».

Υστερόγραφα Team

Υστερόγραφα Team

Η δημοσιογραφική ομάδα των Υστερόγραφων... κάνει παιχνίδι

Διαβάστε Ακόμα...